Nagoya Round Platter

: NAG-12RD
: 017794438926
: 12